گزارش ویژه: دیپلماسی «خطوط قرمز»


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ , October 8 2016
  سال یازدهم، شماره 606
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: F045EE7
چکیده: به باور نویسنده، اصطلاح «خطوط قرمز» در نگاه نخست بیش از هر چیز ناظر بر تعیین آستانۀ تحمل کنشگران بین‌المللی است؛ آستانه‌ای که غالبا رابطۀ مستقیمی با مقدورات و محذورات دولت‌ها دارد. نوشتار حاضر به چرایی و چگونگی کاربرد این اصطلاح پرداخته است و کارآمدی یا ناکارآمدی در ادبیات مربوط به بازدارندگی را مورد بررسی قرار داده است.
موضوع(ات): سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: