بولتن ویژه: اسلام‌هراسی در اروپا «مطالعه موردی پنج کشور هدف»
Choice and Prejudice Discrimination Against Muslims In Europe


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲ مهر ۱۳۹۱ , September 23 2012
  شماره ۹۱/۱۰۴/۷,  ۴۹ص.,  تهران
نویسنده (گان):Amnesty International ؛
مترجم (ان):عزیزیان کرم، مرضیه؛
کدبازیابی: EFDA85F
چکیده: بولتن حاضر پژوهشی است که در آوریل سال ۲۰۱۲ توسط سازمان عفو بین‌الملل درخصوص تبعیض علیه مسلمانان ساکن اروپا و بررسی ابعاد مختلف اسلام‌هراسی در این قاره به انجام رسیده است. این نوشتار، حاصل نظرسنجی صورت‌گرفته از چندین کشور اروپایی است و نمونه‌هایی که از تبعیض و محدودیت‌های غیرقانونی علیه آزادی بیان و مذهب در این گزارش آمده، براساس تحقیقات میدانی سازمان عفو بین‌الملل از پنج کشور اروپایی یعنی اسپانیا، بلژیک، فرانسه، سوئیس، و هلند است. این کشورها براساس روندهای مشاهده‌شده و سوابق جمع‌آوری‌شده توسط سازمان فوق و در چهارچوب مسائل تحت پوشش این گزارش انتخاب شده‌اند.
موضوع(ات): اسلام‌ستیزی – اروپا؛ مسلمانان – اروپا؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: