Turkey-Israel Relationship in the Past Decade and its Cosequenses for Iran
روابط ترکیه ـ اسرائیل در دهه گذشته و پیامدهای آن برای ایران


منبع: Iranian Review of Foreign Affairs
آدرس وب:http://www.isrjournals.ir/images/pdf/hijiyusefi-irfa7.pdf...
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۰ , December 31 2011
  Vol. 2, No. 3,,  26P.,  ایران
نویسنده (گان):Haji-Yousefi, Amir Mohammad ؛ EImani, Hemat ؛
کدبازیابی: E6F9CB0
چکیده: روابط بین ترکیه و اسرائیل همواره اهمیت زیادی برای ایران داشته است. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این روابط دچار تنش شده و پیامدهای آن برای ایران مثبت بوده است. هرچندروابط دو طرف تا رسیدن به نقطه قطع، فاصله زیادی دارد، اما ایران از سردی و تنش موجود به نفع خود استفاده کرده و خواهد کرد.
موضوع(ات): ترکیه - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - ترکیه؛ ایران - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحقیق و پژوهش
شاخه‌های مرتبط: