ممنوعیت انکار نسل‌کشی: معضل حقیقت تاریخی رسمی
Outleaving Genocide Denial: The Dilemmas of Official Historical Truth


منبع: The University Pressr
تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۹۴ , July 26 2015
  978-1-60781-372-9
نویسنده (گان):Lewy, Guenter؛
مترجم (ان):عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: E36DCD2
چکیده: نوشتار حاضر به ارزیابی این موضوع پرداخته است که چگونه و چرا قوانین انکار نسل‌کشی در آلمان، اتریش، سوئیس و فرانسه حاکم است و فلسفه حقوقی حاکم بر این قوانین چیست؟ در ادامه، مخاطب باید خود به قضاوت دربارۀ اعتبار استدلالات ارائه‌شده در این زمینه بپردازد. البته نویسنده نظر خود را در بخش نتیجه‌گیری درخصوص سازگاری قوانین انکار نسل‌کشی با آزادی بیان و عقیده آورده است.
موضوع(ات): نسل‌کشی - تاریخ‌نگاری؛ مسئولیت کیفری (حقوق بین‌الملل)؛ آزادی بیان؛ تاریخ‌نگاری - جنبه‌های سیاسی؛ انکار هولوکاست؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: