It’s not just the economy, stupid! Brexit and the Cultural Sector
فقط مسئلۀ اقتصاد مطرح نیست، نادان! برگزیت و بخش فرهنگی


منبع: Centre for British Studies
تاریخ: ۴ آبان ۱۳۹۶ , October 26 2017
  52,  آلمان
نویسنده (گان):Stedman, Gesa ؛ Van Lente, Sandra ؛
کدبازیابی: DF58470
چکیده: نوشتار حاضر که با همکاری گروهی از نویسندگانی تهیه شده، به بررسی جنبه‌های فرهنگی خروج برگزیت از اتحادیۀ اروپا اختصاص یافته است. از دید آنان، اشکالاتی عمده در رأی خروج از اتحادیه وجود داشته است. از دید آنها، نباید فقط هدف بهبود وضعیت اقتصادی بر تصمیمی این اندازه مهم اثرگذار بوده باشد. مطالعۀ این نوشتار، آمیختگی بریتانیا با فرهنگ اروپایی و جدایی‌ناپذیری هویت جامعۀ آن با دیگر کشورهای اتحادیه، همچنین تلاش برای حفظ ارزش‌ها و نمادهای مردم‌شناختی و انسان‌شناختی در فضای پسابرگزیت را نشان می‌دهد.
موضوع(ات): اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ انگلستان - سیاست خارجی؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: