هويت، سياست و زيست جهان


منبع: فصلنامه راهبرد
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ , September 22 2015
  سال 24، شماره 75
نویسنده (گان):جمشیدی، محسن؛
کدبازیابی: D835AE2
چکیده: هويت یکی از مهم‌ترين مباحث در حوزۀ زندگي انساني است که به‌مثابه درک آدمي از خويش، سويه‌ها و رويكردهای مختلفي مورد بررسي و مداقه قرار گرفته است. نوشتار حاضر از رويكرد ديگري به هويت نگاه کرده است. نویسنده تحت تاثير آرای ويتگنشتاين و هوسرل دربارۀ شكل زندگي و زيست جهان، دركي دگرگون از هويت ارائه داده است. دركي كه درعين آنكه ذات‌گرايي را نقد مي‌كند، اما هويت را يك امر بي‌بنيان و نتيجۀ قدرت و گفتمان در نظر نمي گيرد و برای آن نوعي از اصالت و بنيان قائل می‌شود. نوشتار حاضر به‌صورت كوتاه به تبعات انتقال اين بحث از مباحث نظري به كاربست آن در مورد ايران و هويت ايراني پرداخته است.
موضوع(ات): محیط زیست؛ سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: