دوستی، دوری یا شراکت ایران و اتحادیۀ اروپا در عرصۀ انرژی


منبع: ماهنامه خبری - تحلیلی دیپلماسی انرژی
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ , March 19 2016
  سال اول، شماره 5 ,  38 و 39
نویسنده (گان):ببری گنبد، سکینه؛
کدبازیابی: D2660E9
چکیده: از سال 2010، رفتار اتحادیۀ اروپا به رفتار ایالات متحده در حوزۀ انرژی نزدیک شده است. از آن سال این اتحادیه تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده که به‌طور مستقیم با برنامۀ اتمی ایران در ارتباط نبوده است. به باور نویسنده، آیندۀ انرژی گاز در مناسبات ایران و اتحادیۀ اروپایی تا حد زیادی به توانایی ایران در انعقاد قراردادهای صادرات گاز به این اتحادیه در دهۀ آتی و متضرر نشدن اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران از انقلاب شیل در آمریکای شمالی بستگی خواهد داشت.
موضوع(ات): سیاست انرژی - اتحادیه اروپا؛ سیاست انرژی - ایالات متحده؛ ایران - روابط خارجی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: