مدرنیته و تجربۀ تجدد در چین


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۴ , August 30 2015
  978-964-526-230-1,  175ص.,  تهران
نویسنده (گان):علمایی‌فر، ابوالفضل؛
کدبازیابی: D19183B
چکیده: تحلیل روند خیزش و تحولات داخلی چین ازمنظر «جامعه‌شناسی توسعه» ازسویی و مدنظر قرار دادن تحولات بین‌المللی و تأثیرگذاری آن بر جامعۀ چین ازسوی‌ دیگر، می‌تواند افق‌های نو و آموزنده‌ای را از فهم چین امروز به ‌نمایش بگذارد، بدین‌سان که از تکرار تجربۀ ذی‌قیمت نخبگان و مردم این کشور توسط دیگر جوامع جلوگیری نماید. براین‌اساس، کتاب حاضر تلاشی برای فهم چگونگی ورود مدرنیتۀ غربی به جامعۀ چین و نتیجۀ کنش و واکنش حاصل از آن و ترسیم تصویری روشن از وضعیت چین امروز است. کتاب حاضر اگرچه به مطالعات اقتصاد سیاسی و روابط اقتصادی مرکز و پیرامون بی‌توجه نبوده است، عمده تلاش خود را بر شناخت چین امروز ازمنظر جامعه‌شناسی مدرنیته نهاده و تلاش نموده است که در راه ستردن فقرِ نگاهِ تئوریک به مسائل اجتماعی گام بردارد.
موضوع(ات): تجدد - چین - تاریخ؛ توسعه پایدار - چین؛ چین - سیاست و حکومت؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: