هدیه عرب‌ها به خلیج فارس: با نگاهی به آلودگی‌های سکوی نفتی اماراتی‌ها در ساحل قشم


منبع: روزنامه شرق
تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ , May 2 2011
  سال هشتم، شماره ۱۲۳۶
نویسنده (گان):شهریاری، معصومه؛
کدبازیابی: D14437F
چکیده: شرایط اقلیمی و ویژه خلیج فارس این خلیج را بسیار شکننده و آسیب‌پذیر کرده است. این دریای نیمه بسته با ورود کمترین آلاینده دچار آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شود و تاثیر مخربی بر سلامت آبزیان و موجودات برجای می‌گذارد. سکوی نفتی آهنین و شناور نفتی متعلق به شرکت نفتی «دلتامارتین سرویس» که تحت اداره کشور امارات است، تنها یک مورد از چندهزار مورد آلودگی‌های خلیج فارس است. مرگ شش نهنگ و ۷۹ دلفین و پیری زودرس منتهی به مرگ مرجان‌ها طی سال گذشته حکایت تلخ آلودگی‌های نفتی خلیج فارس است.
موضوع(ات): آل‍ودگ‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ دری‍اه‍ا - خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ - ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌؛ امارات متحده عربی - سیاست خارجی؛ خلیج فارس ، منطقه؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: