امکان سنجی به‌کارگیری نظریه‌های همگرایی در تحلیل بحران اروپا


منبع: فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل
آدرس وب:http://prb.iauctb.ac.ir/article_526854.html...
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ , December 20 2016
  سال نهم، شماره 35
نویسنده (گان):آقا محمدی، ابراهیم ؛
کدبازیابی: C7E7A0E
چکیده: از زمان تشکیل اتحادیۀ اروپا، نظریه‌های گوناگون تلاش کرده‌اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌ‌لۀ تسری بین دولت‌گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین‌‌دولتی، سازه‌انگاران بر مسائل هویتی و تعاملات بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نوواقع‌گرایان بر توازن قوا در نظام بین‌الملل ﺗﺄکید دارند. به باور نویسنده، با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه اندیشمندان برای تحلیل این فرایند به این منطقه معطوف شده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که: آیا هر کدام از این نظریات می‌توانند وضعیت جاری (شرایط بحرانی) اتحادیۀ اروپا را تحلیل کنند؟
موضوع(ات): هم‌گرایی (اقتصاد)؛ امور مالی (بحران) - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - اوضاع اقتصادی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: