نقش سازمان‌های اطلاعاتی در مردم‌سالاری دینی


منبع: فصلنامه مطالعات راهبردی
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ , September 22 2014
  سال هفدهم، شماره 64
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: BBBFB00
چکیده: نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. این نوشتار، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم‌سالاری دینی به‌عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی‌اند که اطلاعات در نظام‌های مردم‌سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه‌ها، قواعد و ارزش‌های نظام مردم سالارند. ازسوی دیگر، برآنند که کارکرد و نقش سازمان‌های اطلاعاتی در نظام‌های مردم‌سالار دینی و غیردینی تفاوتی با یکدیگر ندارد. ازنظر آنان محدودیت‌ها و رویه‌های نظارت بر اطلاعات در مردم‌سالاری‌های دینی بیشتر از مردم‌سالاری‌های غیردینی است.
موضوع(ات): دین و سیاست؛ دموکراسی؛ سازمان اطلاعاتی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: