گزارش ویژه: همگرایی اقتصادی در خاورمیانه: چشم‌اندازهای توسعه و ثبات


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ , October 8 2016
  سال یازدهم، سماره 617
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: B6B88A6
چکیده: به باور نویسنده، همگرایی اقتصادی در خاورمیانه، درقالب ایجاد بازار مشترک اسلامی، توسعۀ تجارت منطقه‌ای و تسهیل حمل‌ونقل و ارتباطات فیمابین با استفاده از زمینه‌های مشترک فرهنگی و مانند آن، موجد رفاه و توسعه و رشد کشورهای این منطقه شده و براساس نظریۀ «تعمیم همکاری اقتصادی بر زمینه‌های دیگر» همگرایی در دیگر حوزه‌ها ازجمله حوزۀ امنیت نیز جریان می‌یابد.
موضوع(ات): خاورمیانه - سیاست اقتصادی؛ همگرایی (اقتصاد)؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: