نقدو بررسی پاک‌سازی قوم فلسطین


منبع: فصلنامه مطالعات منطقه‌ای اسرائیل‌شناسی - آمریکا‌شناسی
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۱ , December 20 2012
  سال سیزدهم، شماره 4 ,  208 - 201
نویسنده (گان):عابدینی، حسن؛
کدبازیابی: B2370B4
چکیده: نویسنده تلاش کرده سیر پاک‌سازی قومی فلسطینیان را روایت کند، اما نتوانسته یا نخواسته به جزئیات زندانی، شکنجه و کشتار فلسطینیان و ویران کردن خانه‌های مسکونی آنان بپردازد. این کتاب روایتی مستند از جنایت رهبران اسرائیلی در کشتار و آواره کردن فلسطینیان آن هم با طرحی از پیش تدوین شده، ارائه داده است. فارغ از برخی ایرادها که در محتوا یا ترجمه آن به چشم‌ می‌خورد، از آن‌رو که نگاه منتقدانه یک مورخ یهودی به موضوع فلسطین را بازتاب داده است، می‌تواند برای مخاطب تازگی داشته باشد.
موضوع(ات): فلسطین - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - فلسطین؛ پاپه، ایلان . پاک‌سازی قوم فلسطین - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: