ایمان، اتحاد، نظم: سازمان اطلاعات پاکستان
Faith, Unity, Discipline: The ISI of Pakistan


منبع: فصلنامه سیاست خارجی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ , June 21 2017
  سال سی‌و یکم، شماره 1
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: AE51C70
چکیده: نوشتار حاضر به نقد و بررسی کتاب «ایمان، اتحاد، نظم: سازمان اطلاعات پاکستان» پرداخته است. نویسنده طی 21 فصل و 5 پیوست، شرح مبسوطی از چگونگی تشکیل سازمان اطلاعات پاکستان داده است. وی به بررسی این سازمان از بدو تاسیس در سال 1948 و مقارن با اولین جنگ هند و پاکستان - که به تشکیل کشور پاکستان انجامید- تا همکاری تنگاتنگ و گسترده با سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) در طول جنگ با ارتش سرخ اتحاد شوروی در افغانستان پرداخته است.
موضوع(ات): سازمان اطلاعاتی - پاکستان؛ کیسلینگ ، هانس جی . ایمان، اتحاد، نظم: سازمان اطلاعات پاکستان - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: