انقلاب اسلامی و ارتقاء سرمایۀ اجتماعی در مردم‌سالاری دینی


منبع: فصلنامه مطالعات راهبردی
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ , September 22 2014
  سال هفدهم، شماره 64
نویسنده (گان):رهبر، عباسعلی؛ حیدری، فاطمه؛
کدبازیابی: AD6ABD4
چکیده: اين پژوهش درپي مطالعه و بررسي تاثير انقلاب اسلامي در ارتقاء ابعاد، مولفه‌ها و منابع سرمايۀ اجتماعي و تكامل آن به شكل و ساختار اعتماد اجتماعي، مشاركت سياسي، مشاركت مذهبي، انسجام اجتماعي و درنتيجه، همبستگي و پيوندهاي اجتماعي مبتني بر مردم‌سالاري ديني درقالب جمهوري اسلامي ايران است. انقلاب اسلامي درعين‌حال كه برخي از مولفه‌هاي سرمايۀ اجتماعي قبل از انقلاب را كم‌رنگ كرد، به بازتوليد نوعي سرمايۀ اجتماعي جديد انجاميد كه مبتني‌بر اركان معرفتي و اجتماعي مردم‌سالاري ديني است. هدف نوشتار حاضر بررسي چگونگي تاثير انقلاب اسلامي در ارتقاء سرمايۀ اجتماعي و شكل‌گيري مردم‌سالاري ديني در ايران است
موضوع(ات): ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی ، 1357 - نتایج و تاثیرات؛ دموکراسی؛ اسلام و سیاست - ایران؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: