پایدار به اندازۀ عمر یک شهروند: مسئلۀ منابع محدود نفت و گاز، عامل تغییرهای احتمالی کشورهای عربی خواهد بود


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ , September 22 2017
  شماره 100,  122-123
نویسنده (گان):کینینمونت، جین؛
مترجم (ان):کیانی، ناهید؛
کدبازیابی: A86394C
چکیده: برخی بر این باورند که چون کشورهای عرب خلیج فارس در چهار دهۀ گذشته پیشگویی‌های افول حیات سیاسی‌شان را به چالش طلبیده‌اند، امروز هم دلیل کمی برای نگرانی در مورد ثبات آنها وجود دارد، اما فرضیه‌ها این خشنودی تاریخی را دور از واقعیت می‌دانند. به‌جای ذاتی دانستن ثبات آنها، چند دولت حتی در دوره‌های رفاه و برخورداری با حرکت‌های اعتراضی مهمی مواجه بوده‌اند، به‌ویژه از سال 2003 که بودجۀ دولت‌ها با بالا رفتن تقویت شده است. یکی از دلایل اجتماعی این مسئله، تغییر روابط قدرت در درون این جوامع به‌شمار می‌رود.
موضوع(ات): نفت - کشورهای عربی؛ گاز - کشورهای عربی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: