مردم‌سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته


منبع: فصلنامه مطالعات راهبردی
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ , September 22 2014
  سال هفدهم، شماره 64
نویسنده (گان):رحیمی، علیرضا؛
کدبازیابی: A5EC75E
چکیده: هدف نوشتار حاضر بررسي رابطۀ مردم‌سالاري و امنيت ملي در كشورهاي كمتر توسعه يافته است. جلوگيري از آزادي‌هاي سياسي و مدني شهروندان در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، با توجيه امنيت ملي و همچنين تاثير ناگوار مردم‌سالاري نوپا بر امنيت ملي در برخي كشورهاي خاورميانه، انگيزۀ اصلي اين بررسي ادر اين نوشتار با روشي كاركردي- سيستمي، نشان داده شده كه مردم‌سالاري و نهادهاي مدني برآمده ازآن، مي‌توانند با تصحيح و تسهيل جريان داده‌ها، تطبيق برون‌دادها با درون‌دادهاي سيستم سياسي، كاركرد مناسب فرايندها و بازخورد‌هاي سيستم و هماهنگي سيستم سياسي با اجزا و محيط كاركردي، به افزايش ضريب امنيت ملي كمك كنند. ست.
موضوع(ات): دموکراسی؛ کشورهای در حال توسعه - امنیت ملی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: