بولتن قفقاز: رویدادها و تحلیل‌ها (8)


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۶ تیر ۱۳۸۸ , June 27 2009
  180/۱۰۴/88,  70,  تهران
نویسنده (گان):موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران؛
کدبازیابی: A015B4C
چکیده: بولتن حاضر به بررسی تحولات یک ماه گذشته منطقه قفقاز و کشورهای آن ازجمله آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی پرداخته و در بخشی مجزا بحران قره‌باغ و مسائل مرتبط با آن‌ را مورد توجه قرار می‌دهد.
موضوع(ات): قفقفاز - سیاست و حکومت؛ قفقاز -ر وابط خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: