بستن پای دیو جنگ: به بهانۀ انتشار کتاب نظم جهانی نوشتۀ هنری کیسینجر


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۶ , July 23 2017
  شماره 99 ,  140 ـ 141
نویسنده (گان):ابراهیم‌پور، ماهرخ؛
کدبازیابی: 9F106EC
چکیده: کتاب «نظم جهانی»، تاملی در ویژگی‌ ملت‌ها و جریان تاریخ نوشتۀ هنری کیسینجر، دیپلمات ایالات متحده با ترجمۀ محمد تقی حسینی است که ازسوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. می‌کوشد به مناطقی بپردازد که تعبیر آنها از نظم جهانی بیشترین نقش را در تکامل دوران مدرن داشته است. در این اثر نخست به تاثیر صلح وستفالی در نظم جهانی اشاره شده و نظم را برخاسته از غرب ‌دانسته است که بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم نقش عمده‌ای برای آمریکا در ایجاد نظم جهانی قائل است. آنچه در این کتاب حائز اهمیت است، نوع نگاه مولف به مسائل خاورمیانه و به‌ویژه ایران است. کیسینجر بر این باور است که ایران اگر می‌خواهد در منطقه تاثیرگذار باشد، باید یا کشور بودن را انتخاب کند یا آرمان بودن را.
موضوع(ات): نظم نوین جهانی؛ سیاست جهانی ؛ کیسینجر ، هنری . نظم جهانی»، تاملی در ویژگی‌ ملت‌ها و جریان تاریخ - نقد و تفسیر؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: