ویژگی جنگ در قرن بیست‌ویکم
The Character of War in The 21 Centyry


منبع: فصلنامه راهبرد دفاعی
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ , September 22 2010
  سال هشتم، شماره 29,  207 - 228
نویسنده (گان):ترابی، قاسم؛
کدبازیابی: 8E57FB1
چکیده: جنگ‌های جدید با انواع گذششته انها قابل مقایسه نیست. کتاب حاضر با هدف تعریف و تبیین جنگ در ابتدای قرن بیست‌ویکم نوشته شده است. پایه و اساس نظری این کتاب بر آرا و اندیشه‌های کلازویتس استوار است. از نظر نویسندگان کتاب یکی از مسائلی که می‌تواند باعث نزدیک شدن برداشت‌های گوناگون از جنگ شود، جداساختن ماهیت و ویژگی آن است. یکی از نقاط ضعف کتاب این است که در سراسر کتاب بارها از حوادث 11 سپتامبر و حوادث تروریستی در انگلستان و اسپانیا بحث شده ولی هیچ‌گاه بحثی در مورد اقدام‌های تروریستی سایر کشورهای جهان مطرح نشده است و این موضوع نشان‌گر دید غربی نویسندگان به جنگ، تروریسم و دیگر تهدیدهای جدید است. بی‌توجهی به تروریسم دولتی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف کتاب است.
موضوع(ات): جنگ؛ تروریسم؛ کارولین، هولمکوست . ویژگی جنگ در قرن بیست‌ویکم - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: