پسامدرنیته و بازتعریف دموکراسی کثرت‌گرا؛ از پولیارشی به دموکراسی رادیکال


منبع: فصلنامه سیاست
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ , August 21 2016
  دوره 46، شماره 2
نویسنده (گان):عباس زاده، محسن ؛
کدبازیابی: 8BAB0C4
چکیده: با وجود اجماع کلی بر تعبیر دموکراسی به «حکومت مردم بر خود»، دلالت‌های عینی آن همواره مناقشه‌برانگیز بوده است. مناظرۀ بین دو رویکرد، از نمونه‌های اساسی این مناقشه است: نخست، رویکرد «توصیفی/ روش‌شناختی» که دموکراسی را سازوکاری نهادی برای چرخش قدرت بر پایۀ رأی توده‌‌ها تعریف می‌کند؛ دوم، رویکرد «هنجاری/ هستی‌شناختی» که دموکراسی را نوعی شیوۀ زندگی مبتنی‌بر آزادی و برابری می‌‌داند که تحقق واقعی آن مستلزم گسترش دایرۀ شمولیت دموکراتیک به روی همۀ اقشار است. در این نوشتار، «پولیارشی» به‌عنوان دموکراسی کثرت‌گرای مدرن (رویکرد نخست) و «دموکراسی رادیکال» به‌عنوان دموکراسی کثرت‌گرای پسامدرن (رویکرد دوم) مقایسه شده است.
موضوع(ات): ف‍رات‍ج‍دد ؛ دموکراسی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: