مشارکت سیاسی و نهادمندی احزاب توده گرا در کشورهای جهان سوم


منبع: فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ , March 19 2017
  سال نهم، شماره 36
نویسنده (گان):مرتضویان، سیدعلی؛ پریزاد، رضا؛
کدبازیابی: 84E20B5
چکیده: پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چگونه می‌توان در جوامع جهان سوم، برای حمایت از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی، پیشبرد اهداف نوسازی و ملی و حفظ انسجام و همگرایی در بین گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی احزاب سیاسی استوار به‌وجود آورد؟ فرضیۀ پژوهش براساس نظر ساموئل هانتینگتون شکل گرفته به‌طوری‌که سطح نهادمندی احزاب را باتوجه به معیارهای اساسی تطبیق‌پذیری، پیچیدگی، خودمختاری و انسجام مورد سنجش قرار داده تا احزاب سیاسی استوار برای حمایت از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی تحقق یابند.
موضوع(ات): مشارکت سیاسی؛ کشورهای در حال توسعه - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: