آلمان فدرال: سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه‌ای و سیاست درقبال ایران


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ , March 12 2016
  978-964-526-233-2,  200ص.,  تهران
نویسنده (گان):احمدی لفورکی، بهزاد؛
کدبازیابی: 7E634A5
چکیده: در دهۀ 1990 بحث عمومی دربارۀ سیاست خارجی آلمان بر سر این بود که آیا بهبود جایگاه قدرت این کشور بعد از اتحاد مجدد باعث تغییر در سیاست خارجی آن و تبدیل شدن آلمان به یک قدرت جهانی یا حداقل یک قدرت برتر منطقه‌ای در اروپا خواهد شد یا نه؟ امروزه با گذشت بیش از 25 سال از اتحاد مجدد آلمان، به‌واسطۀ افزایش چشمگیر قدرت اقتصادی این کشور و به‌خصوص عملکرد آن پس از بروز بحران یورو در سال 2008، بار دیگر بحث بر سر سیاست خارجی این کشور داغ شده و گمانه‌زنی‌ها دربارۀ سیاست خارجی و امنیتی آلمان افزایش یافته است و بسیاری معتقدند که قدرت مهارشدۀ اروپا می‌رود تا جایگاه خود را در سیاست قدرت بزرگ در جهان باز یابد.
موضوع(ات): آلمان غربی – روابط خارجی؛ المان غربی – روابط خارجی – ایران؛ ایران - روابط خارجی - آلمان غربی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: