گزارش ویژه: الزامات راهبردی سیاست خارجی ایران برای دوران پساتوافق


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳ مرداد ۱۳۹۴ , July 25 2015
  سال دهم، شماره 494
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 7E35D19
چکیده: به باور نویسنده، این هنر دیپلماسی ایران است که در جهت طراحی ژئوپلیتیک منطقه‌ای در دوران پساتوافق تا چه اندازه بتواند به کاهش نگرانی‌های کشورهای منطقه و در همان حال افزایش فرصت‌های ارتقای هوشمندانۀ منافع ملی خود اقدام کند. از نگاه بسیاری از ناظران، توافق هسته‌ای ایران و غرب خاتمۀ یکی از خطرناكترین بحران‌های جهان در دهۀ گذشته بوده است. بخش مهمی از کانون این مباحث، معطوف به توزیع مزایای ناشی از توافق هسته‌ای است. هرکدام از بازیگران دخیل دراین بحران، به این مسئله می‌اندیشند که توافق هسته‌ای چه تأثیراتی بر نگرش‌ها، منافع و موازنه‌های موجود خواهد گذاشت و به عبارت دیگر، چگونه توافق اخیر، ژئوپلیتیک جهانی را متأثر خواهد کرد؟
موضوع(ات): ایران - سیاست خارجی؛ مذاکرات سیاسی؛ توافق‌نامه هسته‌ای وین ، 2015م. 14 ژانویه؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: