سیاست و جامعه در هندوستان


منبع: / انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ , April 20 2016
 TISRI,  978-964-526-236-2,  144ص.,  تهران
نویسنده (گان):تیشه‌یار، ماندانا گردآوری و تدوین؛
کدبازیابی: 7C90317
چکیده: امروزه هندوستان مهم‌ترین قدرت اقتصادی، نظامی و به پشتوانة دموکراسی‌اش، قدرت سیاسی آسیای جنوبی است. در کتاب حاضر تلاش شده است با معرفی چگونگی شکل‌گیری ساختار سیاسی نوین هندوستان برپایة الگوی مردم‌سالاری، ساختارهای حقوقی، دستگاه‌های نظامی، نهادهای فرهنگی و الگوهای پیشرفت اقتصادی این کشورِ رو به توسعه معرفی شود و سازوکار شکل‌گیری روابط خارجی آن با دیگر کشورها مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع(ات): هند – سیاست و حکومت؛ هند – روابط خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: