تغییرات اقلیمی نقطۀ آغاز جنگ داخلی سوریه بود: بحران‌های آب‌و‌هوایی و آیندۀ امنیت بین‌المللی


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۶ , July 23 2017
  شماره 99 ,  50-51
نویسنده (گان):رضوی، شیوا؛
کدبازیابی: 7B17A68
چکیده: بیکاری، فقر، گرسنگی، کاهش منابع آبی، رقابتی‌تر شدن دسترسی به مواد غذایی و بسیاری دیگر از مسائلی که در نتیجۀ تغییر آب‌و‌هوا بر جامعۀ انسانی تحمیل می‌شوند، می‌توانند تزلزل در نهادهای سیاسی و افزایش تنش‌های اجتماعی را به‌بار آورند که تنها به سطح ملی محدود نخواهد ماند. نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با دکتر مجید شفیع‌پور، حقوقدان عضو تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی در نشست پاریس، پیرامون پیامدهای این بحران مشترک.
موضوع(ات): سوریه - سیاست و حکومت؛ شفیع‌پور، مجید - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: