سیاست خارجی اتحادیه اروپایی: ارزیابی نقش اروپا در جهان
The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe's Role in the World


منبع: فصلنامه سیاست خارجی
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹ , December 21 2010
  سال بیست‌وچهارم، شماره 3,  917 - 928
نویسنده (گان):شاه‌محمدی، پریسا؛
کدبازیابی: 74E7252
چکیده: این کتاب اهداف و کارایی بازیگران اروپایی را در عرصه بین‌الملل مورد ارزیابی قرار داده است. و ضمن بررسی موضوعی و مشخص در مورد نقش اتحادیه اروپا در جهان و همچنین بررسی موضوعات اخیر اتحادیه اروپا و با روشن ساختن رویکرد جامعه جهانی، با بررسی موضوعات اخیر اتحادیه اروپا، تصویری روشن از این اتحادیه در اختیار خوانندگان قرار داده است.
موضوع(ات): اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛ بیندی ، فدریگا . سیاست خارجی اتحادیه اروپایی: ارزیابی نقش اروپا در جهان - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: