خط میانی جنگ؛ روحیه غیر نظامیان در بریتانیا طی جنگ جهانی دوم


منبع: فصلنامه راهبرد دفاعی
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ , March 6 2010
  سال هفتم,  شماره ۲۷,  234 - 242
نویسنده (گان):قهرمانپور، عسگر؛
کدبازیابی: 7024F2E
چکیده: کتاب حاضر شامل دو بخش و شش فصل است که تمرکز اصلی نویسنده آن به روحیه نظامیان در زمان جنگ معطوف است. نویسنده تلا ش کرده تا با استناد به انواع گسترده منابع از مرکز پژوهش‌های اجتماعی انگلیس، گزارش‌های سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، روزنامه‌ها،گزارش‌های بی‌بی‌سی و خاطرات پس از جنگ فرماندهان و افسران، وضعیت رفتار و ذهن و به عبارتی روحیه غیر نظامیان را به خوبی تشریح کند. این کتاب یک کتاب غیرتجدیدنظر طلبی است که به دنبال اصلاح مجدد چیزی است که نویسنده معتقد است تجدیدنظرطلبان برای خوش‌بینی ظاهری اسطوره پس از مرگ بیش از اندازه دست به اصلاح زده‌اند. با این حال کتاب از یک محدودیت تمرکز رنج می‌برد و آن زمانی است که موضوع ‌ها و بحث‌های دیرین را مورد توجه قرار می‌دهد.
موضوع(ات): جنگ جهانی دوم ، ۱۹۳۹ - ۱۹۴۵؛ جنگ؛ مک کی، رابرت . خط میانی جنگ؛ روحیه غیر نظامیان در بریتانیا طی جنگ جهانی دوم - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: