نظریۀ غیرغربی روابط بین‌الملل (دیدگاه‌هایی درباره آسیا و فراسوی آن)
Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and Beyond Asia


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۸۹ , February 23 2011
  978-964-526-138-0,  ۴۴۳ص.,  تهران
نویسنده (گان):آکاریا، آمیتاو گردآوری؛ بوزان، بری گردآوری؛
مترجم (ان):طیب، علیرضا؛
کدبازیابی: 6F63FF9
چکیده: این کتاب با فرض گرفتن یک اصل ساده، یک سوال ساده را در پیش چشم خواننده قرار می‌دهد. اصل این است که «نظریه‌های کنونی روابط بین‌الملل تماماً غربی هستند و متناسب با پیش‌فرض‌ها و ذهنیت و مصادیق غربی»، و سوال هم این است: «چرا هیچ‌‌کس دیگری (در این کتاب کشورهای آسیایی‌)، نظریه‌ای متناسب با شرایط، محیط، تجربیات و آموزه‌های خود ارائه نکرده است؟». کتاب با این رویکرد به بررسی نگاه چندین کارشناس آسیایی درباره علت این عدم نظریه‌پردازی پرداخته و ارزیابی‌های بدیعی در این راه ارائه می‌دهد.
موضوع(ات): روابط بین‌المللی – راهنمای آموزشی – آسیا؛ روابط بین‌المللی – راهنمای آموزشی – کشورهای اسلامی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: