نقش سازمان‌های اطلاعاتی در مردم‌سالاری دینی


منبع: فصلنامه مطالعات راهبردی
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ , September 22 2014
  سال هفدهم، شماره 64
نویسنده (گان):میرمحمدی، مهدی؛ محمدی لرد، عبدالمحمود؛
کدبازیابی: 6F541C8
چکیده: نقش اطلاعات در كشورداري يكي از موضوعات اساسي در مطالعات اطلاعاتي و علوم سياسي است. نوشتار حاضر، با تمركز بر نقش اطلاعات در مردم‌سالاري ديني به‌عنوان يكي از اشكال دولت مدرن، اقدام به واكاوي جايگاه اطلاعات در اين نوع نظام سياسي كرده است. نويسندگان مدعي‌اند كه اطلاعات در نظام‌هاي مردم‌سالار ديني ابزاري در خدمت تشخيص مصلحت و تثبيت رويه‌ها، قواعد و ارزش‌هاي نظام مردم‌سالارند. ازسوي ديگر، برآنند كه كاركرد و نقش سازمان‌هاي اطلاعاتي در نظام‌هاي مردم‌سالار ديني و غيرديني تفاوتي با يكديگر ندارد. البته، از نظر آنان محدوديت‌ها و رويه‌هاي نظارت بر اطلاعات در مردم‌سالاري‌هاي ديني بيشتر از مردم‌سالاري‌هاي غيرديني است.
موضوع(ات): سازمان اطلاعاتی؛ دموکراسی؛ اسلام و سیاست؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: