بررسی رهیافت‌های رهبری بر مدیریت منابع انسانی در مراکز مطالعات راهبردی


منبع: دوماهنامه اطلاعات راهبردی
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۳ , January 20 2015
  سال دوازدهم، شماره 125,  67-79
نویسنده (گان):مردمی، ابوالقاسم؛
کدبازیابی: 6B93CA0
چکیده: مدیریت منابع انسانی اگرچه همواره چالش اصلی همۀ سازمان‌ها بوده و امروزه بنابه شرایط زمانی و ویژگی‌های آن ازجمله تغییر و تحول و تلاطم محیطی در ابعاد مختلف آن، این چالش‌ها در عین محوری بودن، ویژگی‌های خاص خود را پیدا کرده‌اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و ازطریق بررسی اسناد و منابع انجام گرفته است. نویسنده، با تعیین جایگاه و اهمیت منابع انسانی، چالش‌های مرتبط با مدیریت آن در شرایط متلاطم محیطی و زمانی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است و ضمن احصاء ویژگی‌های منابع انسانی موردنیاز و مشغول در مراکز پژوهشی و مطالعاتی ازجمله مراکز مطالعات راهبردی (به‌ویژه منابع انسانی آن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این مراکز)، روش‌های مناسب رهبری برای آن را ارائه داده است.
موضوع(ات): سیاست و حکومت؛ مدیریت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: