معرفی کتاب درک مناقشه ترکی ارمنی در خصوص رویدادهای سال 1915
Understanding the Turkish - Amenian Controversy Over 1915


منبع: Beta
تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۹۴ , August 28 2015
 
نویسنده (گان):؛
مترجم (ان):مقری موذن، طاهره؛
کدبازیابی: 6718CFE
چکیده: این نوشتار به بررسی و معرفی کتاب "درک مناقشه ترکی ارمنی" پرداخته است. مسئلۀ مناقشۀ ترک‌ها و ارمنی‌ها به تغییر مکان ارمنیان تحت نفوذ امپراطوری عثمانی در سال 1915 باز می‌گردد و در روابط ترکیه و ارمنستان همواره مناقشه‌آمیزترین موضوع بوده است. کتاب حاضر از هفت بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، تعریفی حقوقی از نسل‌کشی ارائه شده است. سپس در بخش‌های بعدی با بررسی حقایق تاریخی، به موقعیت و جایگاه جامعۀ ارمنی در امپراطوری عثمانی پرداخته و این نکته را بررسی کرده است که آیا در دوره‌های همجوار با واقعۀ تاریخی 1915، نوعی گفتمان ضدارمنی در امپراطوری عثمانی وجود داشته است یا خیر؟
موضوع(ات): ترکیه - روابط خارجی - ارمنستان؛ ارمنستان - روابط خارجی - ترکیه؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: