یک دولت، یک ایده: عقل معاش می‌گوید باید حلقۀ اتصال شرق و غرب باشیم


منبع: ماهنامه سیاست خارجی و بین‌الملل دیپلمات
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ , March 5 2016
  شماره 4 ,  82
نویسنده (گان):آخوندی، عباس؛
کدبازیابی: 6715440
چکیده: پیشرفت اقتصادی و قدرت تمدنی یک جامعه بسته به وجود بیشترین فرصت‌های قابل دستیابی برای رخ دادن اتفاقات جدید است. این اتفاقات که عبارتند از: دانش، مهارت، رویکردها و عادات؛ هنگامی به وجود می‌آیند که صاحبان آنها، با شرایط خاصی روبه‌رو می‌شوند. به باور نویسنده، سیاست‌گذار باید با فراهم کردن فضایی آزاد، امکان هم‌افزایی در حوزه‌های فرهنگی، زبانی و هنری را به‌وجود آورد تا نتایج مناسب به‌دست آید.
موضوع(ات): سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: