گزارش ویژه: وزن عامل جمعیتی در ملاحظات راهبردی رژیم صهیونیستی دربارۀ مسئلۀ فلسطین


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ , June 14 2015
  سال دهم، شماره 486
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 6558C04
چکیده: نویسنده بر این باور است که در متن منازعۀ فلسطین - اسرائیلی، مسئلۀ ترکیب جمعیتی همواره منبع و منشا اختلاف‌نظر بوده است. بسیاری از اسرائیلی‌ها ادامۀ فرایندهای جمعیتی کنونی را تهدیدی برای آیندۀ این رژیم – به‌مثابه دولت یهودی - می‌دانند و خواستار تفکیک سریع جمعیت یهودی از جمعیت فلسطینی، به‌واسطۀ توافق مذاکره‌محور یا به‌واسطۀ اقدامات یک‌جانبه، هستند. گروهی دیگر معتقدند که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و به داده‌هایی اتکا می‌کنند که روندهای بسیار معتدل‌تر را نشان می‌دهند.
موضوع(ات): اسرائیل - جمعیت؛ فلسطین - جمعیت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: