آیندۀ رسانه‌های اجتماعی در ایران


منبع: ماهنامه نامه آینده‌پژوهی
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ , March 20 2018
  شماره 53
نویسنده (گان):اصنافی، سید محمدرضا؛
کدبازیابی: 6294324
چکیده: پیشران اصلی حوزۀ رسانه‌های اجتماعی در سال 1397، تصمیم مجموع حاکمیت برای مواجهه با رسانه‌های اجتماعی خارج از حاکمیت ملی است که نه از قوانین کشور تبعیت می‌کنند و نه مسدودسازی یک‌باره آنها برای کشور بی‌هزینه خواهد بود. واکنش‌ کاربران رسانه‌های اجتماعی به هر نوع تصمیم دراین‌خصوص می‌تواند وضعیت‌های متفاوتی را برای رسانه‌های اجتماعی در سال 97 بسازد. از‌سوی‌دیگر، سرنوشت پیام‌رسان متعدد بومی که در سال‌های اخیر ایجاد شدند، متغیر دیگری است که بر فضای کلان رسانه‌های اجتماعی در کشور موثر است. رقابت در شرایط مساوی با رقبای بین‌المللی با توجه به کیفیت فنی و سطح آزادی موجود در آنها چندان نتیجه‌بخش نبوده است.
موضوع(ات): رسانه‌های گروهی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: