گزارش ویژه: جریان راهبردی جهانی تا سال 2045


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ , December 2 2014
  سال نهم، شماره 455
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 54F33FA
چکیده: یکی از برنامه‌هایی که وزارت دفاع بریتانیا برای شناخت و توصیف چهارچوب راهبردی دفاع و امنیت در نیمة قرن پیش‌رو تدارک دیده، که تحت عنوان «جریان‌های راهبردی جهانی» به مرکز توسعه، مفاهیم و دکترین ارائه‌ شده است. این نوشتار ترجمه و تلخیصی است از جریان‌های راهبردی جهانی در سال 2045 که پنجمین اثر این مرکز در مورد جریان‌های راهبردی جهانی، با اطلاعات موجود تا ابتدای سال 2014 است. این اثر علاوه بر فراهم آوردن چهارچوبی راهبردی، تهدیدات و فرصت‌های بلندمدت را تا سال 2050 شناسایی کرده است.
موضوع(ات): سیاست جهانی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: