ایران و لابی‌گری در اتحادیۀ اروپایی: ظرفیت‌ها و سازوکارها


منبع: فصلنامه سیاست خارجی
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ , March 20 2015
  سال بیست‌و‌هشتم، شماره 4,  703 ـ 728
نویسنده (گان):جوادی، مسعود؛
کدبازیابی: 515932F
چکیده: نوشتار حاضر درصدد تبیین اهمیت و جایگاه لابی‌گری در سطح اتحادیۀ اروپایی و برآورد ظرفیت‌ها و سازوکارهای حضور ایران در این عرصه است؛ همچنین به دنبال پاسخی برای این پرسش اصلی است که با وجود شکنندگی روابط، چگونه ایران و اتحادیۀ اروپایی می‌توانند به فهمی مشترک از موضوعات و چالش‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابند و روابط دوجانبه را در روندی روبه‌رشد شکل دهند. دراین نوشتار برای نشان دادن اهمیت لابی‌گری در سطح اتحادیۀ اروپایی و نقش آن در بهبود روابط ایران و اتحادیه، از نظریۀ دسترسی استفاده شده است و به‌لحاظ روش‌شناسی مطالعۀ تحلیلی است که در آن برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی - کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.
موضوع(ات): ایران - سیاست خارجی؛ اتحادیۀ اروپا - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - اتحادیۀ اروپا؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: