شیوه لیبرال جنگ: کشتن برای حفظ زندگی


منبع: فصلنامه راهبرد دفاعی
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ , March 20 2011
  سال هشتم، شماره 31,  255-264
نویسنده (گان):؛
مترجم (ان):قهرمان‌پور، عسگر؛
کدبازیابی: 484B2F5
چکیده: موضوع اصلی کتاب حاضر بررسی شیوه عملکرد سیاست معاصر در صحنه جهان و زندگی است. در حقیقت نویسندگان تحلیل‌های میشل فوکو درباره راهبردهای لیبرالیسم را مورد بررسی قرار داده‌اند. در واقع این کتاب همبستگی و رابطه تعهد اصلی لیبرالیسم را با حفظ زندگی بررسی کرده است. کتاب، اجتناب‌ناپذیری جنگ را به نظام واقع‌گرایی می‌قبولاند و تحمیل می‌کند. حال آن‌که لیبرالیسم تفسیر متفاوتی از آن‌چه روی می‌دهد بیان می‌کند.
موضوع(ات): آزادیخواهی؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: