تهدیدات سیاسی تلفن همراه و راهکارهای مقابله با آن


منبع: فصلنامه مطالعات عملیات روانی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ , June 21 2014
  سال دهم، شماره ۳۹,  29-52
نویسنده (گان):نقیب‌السادات، رضا؛ ارباب افضلی، حسنیه؛
کدبازیابی: 476F81F
چکیده: در نوشتار حاضر تهدیدات رسانه‌ای تلفن همراه در عرصة سیاست و راهکارهای مقابله با آن، از نطر کاربران با روش پیمایشی سنجیده شده است. پرسش اصلی این است که میزان تهدیدات سیاسی تلفن همراه چقدر است و راهکارهای مناسب برای مقابلة با آن کدامند؟ بر اساس نتایج به دست آمده، بیشتر کاربران با تهدیدات سیاسی این رسانه موافق هستند؛ به‌طوری‌که ۴۸ درصد کاربران با تهدید سازماندهی هیجانات اجتماعی، ۳/۶۳ درصد با تهدید تهیة عکس و فیلم از حوادث سیاسی، ۳/۹۸ درصد با تهدید تسهیل سازماندهی فعالیت‌های خرابکارانه و ۵/۹۸ درصد با تهدید شایعه‌پراکنی، موافق هساتند. همچنین بیشترین نسبت میزان تهدیدآفرینی تلفن همراه را، خیلی زیاد (۵/۲۲ درصد) و زیاد (۵/۲۰درصد) ارزیابی کرده‌اند.
موضوع(ات): جنگ روانی؛ رسانه‌های گروهی - جنبه‌های سیاسی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: