Sustainability in the Gulf: Challenges and Opportunities
پایداری و استمرار در خلیج فارس: چالش‌ها و فرصت‌ها


منبع: Routeldge
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۶ , October 7 2017
  288
نویسنده (گان):Azar, Elie ؛ Abdelraouf, Mohamed ؛
کدبازیابی: 45668D5
چکیده: با توجه به رشد سریع اقتصادی و جمعیت‌شناختی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دهة گذشته، موضوع استمرارپذیری به دغدغه‌ای جدی در این کشورها بدل شده است. تغییر الگوی مصرف و مصرف‌گرایی افراطی جوامع این کشورها تغییر در این زمینه و گذار به راهبردهای توسعة پایدار را ضروری می‌کند. از این گذشته، رشد سریع اقتصادی و جمعیتی این کشورها در حوزة فرهنگی و سیاسی هم پیامدهایی جدی به همراه داشته است. کتاب حاضر با مروری بر مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این کشورها در مسیر توسعة پایدار و گذار به اقتصاد غیرنفتی، در پی پپاسخ به این پرسش است که این کشورها چگونه می‌توانند از تنش‌ها و تکانه‌های ناشی از دگرگونی‌های بزرگ دهة گذشته جان به‌در ببرند.
موضوع(ات): شورای همکاری خلیج فارس - اوضاع اقتصادی؛ توسعه پایدار؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: