ایران، انقلاب اسلامی و ژئوپلیتیک شیعه


منبع: اندیشه‌سازان نور
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ , March 15 2012
  978-600-5437-42-3,  ۳۰۰ص.,  تهران
نویسنده (گان):احمدی، عباس؛
کدبازیابی: 4431481
چکیده: با آشکار شدن این تاثیر که چگونه حوزة نفوذ یک قدرت منطقه‌ای برپایه عامل مذهب گسترش پیدا می‌کند. تصمیم‌گیران حوزه سیاست خارجی خواهند توانست از فرصت‌های موجود بهتر استفاده و با تهدیدات مقابله کند. کتاب می‌خواهد با توجه به اهمیت و جایگاه بالای مذهب شیعه در سیاست خارجی ایران، با نگاهی علمی و بی‌طرفانه به بحث ژئوپلیتیک شیعه بپردازد و از این طریق روابط مرکز ـ پیرامون را در مناسبات داخلی شیعیان بررسی کند.
موضوع(ات): شیعه - ایران - تاریخ - قرن ۱۴؛ شیعه - فعالیت‌های سیاسی ؛ ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی - ۱۳۵۷ - تاثیر ؛ ایران - روابط خارجی - ۱۳۵۸؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: