Unlocking India’s Strategic Potential in Central Asia
رهاسازی پتانسیل استراتژیک هند در آسیای مرکزی


منبع: / Strategics Studies Institute
آدرس وب:http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/displa...
تاریخ: ۷ آبان ۱۳۹۴ , October 29 2015
  1-58487-705-7,  119P.
نویسنده (گان):Muzalevsky, Roman ؛
کدبازیابی: 4292456
چکیده: آسیای مرکزی به‌عنوان منطقه‌ای با منابع فراوان، به‌طور روزافزونی باعث جلب توجه قدرت‌های بزرگ شده است. دراین‌میان، هند با بیش از 20 سال تداوم رشد اقتصادی بالا درصدد افزایش حضور در صحنۀ سیاسی بین‌المللی است. نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته است که چرا هند تاکنون سیاست نفوذ در این منطقه را در پیش نگرفته و نیاز دارد ظرفیت راهبردی خود را به‌عنوان قدرتی بزرگ و روبه ظهور در آسیای مرکزی آزاد سازد. به‌نظر نویسنده، هند اهمیت فراوانی برای منطقۀ آسیای‌ مرکزی قائل است؛ زیرا ناکامی این کشور در تثبیت جای پای خود در این منطقه، موجب تأخیر در خیزش نهایی هند خواهد شد.
موضوع(ات): آسیای مرکزی - سیاست و حکومت؛ هند - سیاست خارجی؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: