مردم‌سالاری دینی و امنیت اجتماعی؛ با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم و جامعه‌گرایی


منبع: فصلنامه مطالعات راهبردی
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ , September 22 2014
  سال هفدهم، شماره 64
نویسنده (گان):قاسمی، محمدعلی؛
کدبازیابی: 40DD852
چکیده: ايدۀ امنيت اجتماعي با مكتب كپنهاگ و از اوايل دهۀ 1990 مطرح شد. بعدها با توسيع و تعميق مفهوم امنيت، ابعاد جديدي مانند امنيت وجودي پديدار شد كه مي‌تواند در مقولۀ امنيت اجتماعي قرار بگيرد، زيرا آن هم در مقابل تهديدات اجتماعي معنادار مي‌شود. در اين نوشتار، پس از بحثي تئوريك درباب امنيت اجتماعي، پاسخ‌هاي ليبراليسم و جامعه‌گرايي به اين مسئله و پاسخ حكومت مردم‌سالاري ديني به امنيت اجتماعي بررسي شده است. حكومت مردم‌سالاري ديني با ابعاد معنويش، در حفظ امنيت اجتماعي با مشكلي مواجه نمي‌شود. از سوي ديگر، به‌دليل تاكيد حكومت ديني بر ثابتات ديني و مخاطب تلقي كردن فطرت بشري و تاكيد بر نقش زمان و مكان در اجتهاد، از معضل و معماي ذوحدين ليبراليسم و جامعه‌گرايي فاصله مي‌گيرد.
موضوع(ات): دموکراسی؛ اسلام و سیاست؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: