ارزیابی طرح الگو یا مجموعه امنیتی غرب ایران ( ترکیه، سوریه، عراق و ایران)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۸۸ , August 29 2009
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 4031986
چکیده: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در نشستی که در تاریخ ۷/۶/۱۳۸۸ پیرامون ارزیابی طرح الگو یا مجموعه امنیتی غرب ایران (ترکیه، سوریه، عراق و ایران) برگزارکرده، ضمن تحلیل وضعیت کنونی منطقه، به ارزیابی ابعاد تئوریک منطقه‌گرایی و انطباق آن با غرب ایران پرداخته است و سوابق تاریخی و ویژگی‌های ذاتی چهار کشور مذکور، وجوه اشتراک و افتراق آنها و الزامات در ارتباطات آنها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاد سوریه مبنی بر اتحاد این چهار کشور را مطرح کرده است.
موضوع(ات): ایران - سیاست و حکومت؛ عراق - سیاست و حکومت؛ سوریه - سیاست و حکومت؛ ترکیه - سیاست و حکومت؛ ایران - سیاست خارجی؛ ترکیه - سیاست خارجی؛ سوریه - سیاست خارجی؛ عراق - سیاست خارجی؛ ایران - امنیت ملی؛ عراق - امنیت ملی؛ سوریه - امنیت ملی ؛ ترکیه - امنیت ملی؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: ویژه
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط:
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > سوریه > سياست و حکومت >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > عراق > امنيت ملی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ترکیه > امنیت ملی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > سیاست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > امنيت ملی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > عراق > سياست و حكومت >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ترکیه > سیاست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > سوریه > سياست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > سياست و حکومت >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > عراق > سياست خارجی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ترکیه > سیاست و حکومت >