نظریه‌های امنیت


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ , February 1 2011
  978-964-526-134-2,  ۵۸۳ص.,  تهران
نویسنده (گان):عبداله‌خانی، علی؛
کدبازیابی: 3EF3EC6
چکیده: در این کتاب نظریه‌ها، نظام‌ها و الگوهای امنیتی در قالب 4 بخش مورد ارزیابی قرار گرفته است. هر یک از فصول بخش اول دیدگاه‌ها و ارزیابی بخشی از نظریه‌پردازان امنیتی را در خصوص مولفه‌های مختلف یک نظریه امنیتی را منعکس کرده است. بخش دوم کتاب به اصلی‌ترین نظریه‌های امنیتی موجود در حوزه مسائل امنیتی پرداخته است. بخش سوم کتاب نظام‌های امنیتی موازنه قوا، رژیم‌های امنیتی، هژمونیک و اجتماع امنیتی را موردارزیابی قرار داده است. در بخش چهارم نیز اصلی‌ترین مدل‌های کاربردی امنیتی شامل الگوهای دفاع غیرتهاجمی، امنیت دسته‌جمعی، امنیت تعاونی، بازدارندگی و مشارکت برای امنیت منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوع(ات): امنیت ملی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: