Le Droit d'Asile: Histoire d'un échec européen
حق پناهندگی: تاریخ شکستی اروپایی


منبع: Institut français des relations internationales
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ , August 15 2015
  47P.
نویسنده (گان):Tardis, Matthieu ؛
کدبازیابی: 3BFC941
چکیده: درپی انتشار آماری درخصوص ازدست‌رفتن جان بسیاری از پناهجویان در اروپا، بار دیگر بحث ظرفیت پناهندگی قارۀ سبز مطرح شده است. این موضوع با توجه به بحران‌های بسیار در همسایگی این قاره که آن را میزبان شمار بسیاری از پناهجویان نموده است، اهمیت روزافزونی می‌یابد. نوشتار حاضر به بررسی حق پناهندگی در این قاره اختصاص یافته و تلاش نموده این پرسش را پاسخ دهد که آیا مقامات اروپایی از یاد برده‌اند نخستین اصل برای پذیرش پناهندگان، صیانت از جان آنان است، نه نظارت بر جریان‌های مهاجرتی؟ در این نوشتار به موضوعات زیر پرداخته شده است: وعده‌های بی‌حاصل اروپا درخصوص پناهندگان؛ ابداعات اشتباه اروپا برای ابزارهای کسب حق پناهندگی؛ مهاجران، بازیگران فراموش‌شدۀ سیاست اروپایی؛ یکپارچگی اروپایی با توجه به پناهندگی و ....
موضوع(ات): پناهندگان - اروپا؛ مهاجران - اروپا؛ ؛
زبان مدرک: فرانسه
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: تحقیق و پژوهش
شاخه‌های مرتبط: