گزارش ویژه: نگاهی به گزارش موسسه دوحزبی آمریکا درخصوص تحلیل آثار ایران هسته‌ای بر اقتصاد آمریکا


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۱ , November 20 2012
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 3940EFC
چکیده: این نوشتار تلخیص و برداشتی است از گزارش موسسه دوحزبی آمریکا با عنوان «بهای مسامحه: تحلیل آثار ایران هسته‌ای بر انرژی و اقتصاد» و عمدتا به پیامد افزایش قیمت نفت و تاثیرات اقتصادی آنچه نویسندگان از آن به‌عنوان ظهور ایران مجهز به توانایی‌های هسته‌ای نام می‌برند، بر آمریکا پرداخته است. در این گزارش پنج سناریوی محتمل بی‌ثباتی داخلی در عربستان، تخریب تاسیسات عربستان سعودی، بی‌نتیجه ماندن تحریم‌ها، جنگ هسته‌ای ایران و عربستان و جنگ هسته‌ای ایران و رژیم اسرائیل، مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست اقتصادی ؛ فعالیت‌های هسته‌ای - ایران؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - ایران؛ ایران - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - سیاست و حکومت؛ ایران - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - ایران؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط:
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > کشورهای خلیج‌فارس > عربستان سعودی > سیاست وحکومت >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > عربستان سعودی >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > اسرائیل >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > اسرائیل > روابط خارجي > ایران >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > کشورهای خلیج‌فارس > عربستان سعودی > روابط خارجی > ایران >
درگاه دید > موضوعات > منابع، محیط زیست و انرژی > انرژی هسته‌ای > مناطق و کشورها > ایران >
درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آمریکا > آمریکای شمالی > ایالات متحده > سیاست اقتصادی >