تبیین سرچشمه‌های جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگوی های‌پوتیتکا


منبع: فصلنامه مطالعات دفاع مقدس
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ , March 20 2018
  سال سوم، شماره 47,  Sep 29 2018 12:00AM
نویسنده (گان):قربانی‌نژاد، ریباز... [و دیگران]؛
کدبازیابی: 378F5AD
چکیده: وجود روابطی مبتنی بر تنش و منازعه میان واحدهای سیاسی - فضایی در ابعاد مختلف محلی، ملی و منطقه‌ای از قدیمی‌ترین و پایدارترین وجوه زمامداری انسان در طول تاریخ به‌شمار می‌رود. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای، به تبیین و بررسی سرچشمه‌های جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران بر پایۀ الگوی های پوتیتکا پیتر هاگت پرداخته است.
موضوع(ات): ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹؛ ایران - روابط خارجی - عراق؛ عراق - روابط خارجی - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: