چشم‌انداز روابط ایران و چین


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ , March 14 2016
  978-964-526-234-9,  280 ص.
نویسنده (گان):عسگریان، حسین گردآوری و تدوین؛
کدبازیابی: 2E0FEF3
چکیده: ایران و چین در دو سوی قارة کهن، ازمنظر اقتصادی مکمل یکدیگر قلمداد می‌‏شوند. باوجوداین، هیچ‌گاه روند همکاری‌های دو کشور مبتنی‌بر معیارها و اصول راهبردی نبوده است. بسط روابط با چین بی‌گمان یکی از مهم‌ترین‌تحولات سیاست خارجی ایران در سالیان اخیر بوده است. اکنون چین یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران و در صحنۀ بین‌المللی نیز از حامیان ایران به‌شمار می‌رود. ازآنجاکه قدرت چین به‌گونه‌ای روزافزون درحال گسترش است، مناسبات با این کشور در سال‌های آتی اهمیت بسیار بیشتری برای سیاست خارجی ایران خواهد داشت. در کتاب حاضر با توجه به اهمیت روابط دو کشور سعی شده است مهم‌ترین مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در روابط دو کشور با نگاهی آسیب‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع(ات): ایران – روابط خارجی – چین – مقاله‌ها و خطابه‌ها؛ چین – روابط خارجی – ایران – مقاله‌ها و خطابه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: