زمان؛ مفهومی کلیدی در آینده پژوهی (قسمت اول: تعاریف، تاریخچه و ماهیت زمان)


منبع: ماهنامه نامه آینده‌پژوهی
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ , June 5 2018
  شماره 55
نویسنده (گان):سمیعی، سعید؛
کدبازیابی: 27EE50C
چکیده: زمان یکی از مفاهیم کلیدی در آینده پژوهی است که وندل بل نیز تا حدودی به آن پرداخته و ما آن را به وسیله ساعت درک می کنیم. با وجود صدها سال جستجو و کاوش درباره ماهیت زمان، هم چنان پرسش‌های بدون جواب زیادی باقی مانده است؛ برای مثال این پرسش فلسفی که از منظر هستی شناختی چه تفاوتی میان زمان گذشته، حال و آینده وجود دارد؟ نوشتار حاضر معرفی اجمالی و مقدماتی زمان به عنوان یکی از ارکان اصلی در علم و هنر آینده پژوهی هستیم. این مجموعه، به مباحثی مانند فلسفۀ زمان، واقعی یا مجازی بودن مفهوم زمان، خطی یا چرخه‌ای بودن زمان، امکان سفر در زمان، جهت زمان، تفاوت میان انواع زمان و نیز فیزیک و روانشناسیِ زمان پرداخته است.
موضوع(ات): فضا و زمان - جنبه‌های سیاسی ؛ آینده پژوهی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: